ASTRIAN TYÖNHAKIJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen
tietosuojaseloste.

Työnhakija hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä Astria Oy:n
palveluita. Työnhakijalla ei ole oikeutta käyttää Astria Oy:n palveluita,
jos hän ei hyväksy näitä ehtoja.

1. Rekisterinpitäjä

Astria Oy (jäljempänä myös ”Astria”)
PL 49
15101 Lahti
Y-tunnus: 1106165-0

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Timo Lindberg
toimitusjohtaja
PL 49, 15101 Lahti
+358 50 525 0744
timo.lindberg(at)astria.fi

3. Rekisterin nimi

Astrian työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on auttaa työnhakijaa
rekrytoitumisessa. Henkilötietoja käsitellään, jotta rekisterinpitäjä voi
hoitaa työnhakijan rekrytointiprosessia ja edistää työnhakijan
työllistymismahdollisuuksia mm. valmennuksensa avulla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään työnhakijasta seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • syntymäaika
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • koulutus
 • erityisosaaminen
 • kielitaito
 • ammatti
 • työkokemus
 • ajokortti ja auton käyttömahdollisuus
 • suosittelijat
 • palkkatoive ja muut työpaikkaan liittyvät toiveet
 • milloin voi aloittaa työn ja mihin asti voi työskennellä
 • valokuva
 • työhön liittyvät lisätiedot
 • työtehtävien tarjoamiseen liittyvät suostumukset
 • Astrian valmennuksen suorittaminen
 • lokitiedot em. tietojen muutoksista

6. Rekisteritietojen tietolähteet

Henkilötietoja kerätään työnhakijoilta itseltään. Työnhakijan
suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä myös muualta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn
työnhakijan suostumusta. Rekisteröidyn suostumuksella voidaan
rekisterinpitäjän asiakkaalle luovuttaa henkilötietoja, jotka ovat
tarpeellisia rekisteröidyn rekrytointiprosessin hoitamisessa.

Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisterinpitäjän
yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän
lukuun yhteistyösopimuksen perusteella. Astrian yhteistyökumppanilla ei ole
tällöin oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omissa
henkilörekistereissään omaan lukuunsa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kuitenkin, tietojen
käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset ratkaisut voivat
olla rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin omistuksessa ja hallinnassa.
Yhteistyökumppanin tietovarasto voi sijaita Suomessa tai Suomen rajojen
ulkopuolella, myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Yhteistyökumppaneiden
toiminta noudattaa henkilötietolainsäädäntöä ja henkilötietojen
käsittelystä on sovittu osapuolten kesken yhteistyösopimuksissa ja niiden
liitteissä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja tallennetaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa.
Tietokannat on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tarvittaessa henkilötietoja voidaan käsitellä myös ei-digitaalisessa
muodossa. Nämä aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy
estetty.

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen yksilöidyillä henkilöillä,
joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä
koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee
lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle
yhteyshenkilölle tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 ilmoitettuun
osoitteeseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjältä
virheellisen tiedon korjaamista.

Tarkastuspyynnössä tulee mainita, että pyyntö koskee Astrian
työnhakijarekisterin rekisteritietoja.

11. Evästeiden käyttö

Astria käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookies”). Eväste on
päätelaitteelle lähetettävä ja siellä säilyvä, selaimen ja palvelimen
välinen pieni tekstitiedosto. Evästeillä on määritetty voimassaoloaika,
jonka jälkeen selain poistaa sen.

Käytämme evästeitä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.
Tunnisteet, jotka on yhdistetty yksittäiseen henkilöön, käsitellään
lainsäädännön mukaisesti henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja
markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on
enintään 24 kuukautta.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta
ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan.